Від джерела філантропії до рушія соціальних інновацій: роздуми над розвитком фондів громад у Болгарії

Частиною багаторічних неофіційних спостережень за розвитком фондів громад у Центральній та Східній Європі, які провадяться Фондом Ч.С. Мотта, є серія моніторингових візитів до діючих фондів громад та подальше обговорення досягнутих ними результатів провідними експертами у сфері розвитку фондів громад Словаччини, Чехії, Румунії, Болгарії та Боснії. Ці заходи здійснюються з метою переосмислення шляхів розвитку ФГ у концептуальному та практичному аспектах, а також надання порад щодо найбільш ефективних способів залучення підтримки від донорів та інших зацікавлених організацій.

У липні 2010 року подібна зустріч відбулася за результатами спостережень над розвитком фондів громад Болгарії. У обговоренні взяли участь Аlina Porumb (Association for Community Relations, Romania), Boris Strecansky (Center on Philanthropy, Slovakia), Haralan Alexandrov (New Bulgarian University) та Vera Dakova (Mott Foundation).

Подія включала у себе 2 моніторингові візити до фонду громади м. Стара Загора та фонду громади м. Ямболь. Учасники зустрілися з колективами дирекцій фондів та членами їхніх Правлінь та дізналися про успіхи, виклики та погляди на майбутнє цих організацій. Окремі зустрічі відбулися з представниками організацій та ініціатив, які отримували гранти від фондів громад.

У ході моніторингових візитів експерти дійшли наступних висновків щодо сильних та слабких сторін болгарських фондів громад:

Здобутки
фондів громад Болгарії

Аспекти, що потребують вдосконалення

ФГ добре інтегровані у громаду, залучають багатьох людей до управління та поточної діяльності ФГ не надають достатньо інформації про цілі, яких вони хочуть досягти, підтримуючи ті чи інші проекти: стратегічна мета залишається неясною.
Робота ФГ сприймається у громаді як очевидна цінність (особливо помітно у м. Стара Загора) ФГ не мають чіткої концепції активізації громади шляхом надання грантів
Обидва ФГ продемонстрували наявність сильного та ефективного керівництва та добре вмотивованого Правління, представники яких проводять багато особистого часу, вирішуючи проблеми та завдання ФГ Правління ФГ не репрезентують в достатній мірі усі групи жителів громад, особливо уразливих верств населення
ФГ продемонстрували достатній рівень залучення до роботи Правління представників усіх секторів, який надає додаткового імпульсу для всієї громади Ефект від залучення до складу Правління представників органів місцевого врядування є сумнівним в може навіть ставати небезпечним у окремих ситуаціях.
ФГ продемонстрували добру обізнаність інтересів місцевих донорів та здатність балансувати між цими інтересами та потребами громади ФГ не достатньо відображають різноманіття можливостей своїх громад та часто не усвідомлюють перспектив роботи з тими членами громади, які не мають влади або грошей
Проекти, впроваджувані ФГ Болгарії, відображають розуміння жителів цих громад того факту, що саме вони, жителі, є важливими чинниками підвищення якості життя у громаді Залишається непрозорим, яким саме чином ФГ засновують свої грантові пріоритети, що згодом знаходить своє відображення у деякому нехтуванні потребами локальних спільнот або навіть інтересами донорів
ФГ Болгарії заслужено гордяться своїм потужним авторитетом у стосунках з місцевою владою, та, особливо, з місцевими ОГС Генеральне бачення ролі ФГ було втрачене: чи повинні ФГ доповнювати/дублювати роботу місцевої влади, чи їхні інтереси знаходяться в абсолютно різних сферах та напрямках?
Обидва ФГ мають гарне розуміння концепції фонду громади. Вони також впевнено демонструють успішне завершення першого кроку розбудови фонду громади, яким є наявність міцної довіри з боку громади до обох ФГ Обдва ФГ продемонстрували схильність до того, аби надто сильно залежати від інтересів донора. Наразі час другого кроку на шляху розвитку: розбудовувати ні ким і нічим не обмежені напрямки роботи
Обидва ФГ показали, що вони мають тверді переконання щодо необхідності заснування ендавментів та розпочали накопичення коштів з цією метою Поки що ендавмент не відіграє скільки не-будь значущої ролі в розвитку ФГ Болгарії
ФГ використовують різноманітні методики та технології фондрейзингу з метою осягнути якомога більшу кількість місцевих донорів (індивідуальних та корпоративних). Понад те, ФГ Болгарії навчилися переконувати місцевих донорів у необхідності підтримки інноваційних проектів та проектів, спрямованих на розвиток громадської активності, в той час як традиційно легкими для дотування є виключно гуманітарні проекти Водночас ФГ найбільше надають перевагу традиційним підходам до залучення фінансування і потребують допомоги, щоб розширити свої горизонти  та набути інноваційних навичок фондрейзингу
ФГ формують традиції локальних пожертв та створюють культуру місцевої філантропії, шляхом надання можливості стати донором абсолютно кожному членові громади. Щорічне зростання кількості місцевих донорів є просто таки вражаючим ФГ Болгарії відчувають брак розуміння того, що грантовий (конкурсний) механізм розподілення зібраних коштів є запорукою соціальної справедливості у громаді

Експерти одностайно відзначили, що фонди громад Болгарії пройшли великий та успішний шлях, на початку якого здавалося, що заохотити людей робити пожертви для потреб громади та заснувати ефективні Правління – це “місія нездійсненна”. Сьогодні здобутки болгарських фондів громад у залученні місцевих донорів та волонтерів цілком можна вважати “технічно достатніми” для забезпечення організаційної стабільності. Тому наступні завдання та цілі, що наразі постали перед фондами громад Болгарії, лежать у площині ефективної грантодавчої діяльності, спроможної слугувати встановленню соціальної справедливості у своїх громадах. Це формує новий “порядок денний” поточної діяльності фондів громад, які щодня мусять концентрувати свої зусилля для того, аби стати справді обізнаними у проблемах, що є актуальними для громади.

В організаційному аспекті обидва болгарські фонди громад досягли незаперечного успіху, так само, як і в створенні надійної донорської бази, розбудовуванні партнерської мережі та постійному вдосконаленні власної інституційної спроможності. Експерти одностайно погодилися визнати видатним результат продемонстрований фондами громад Болгарії – на фоні розбурханої загальносвітової та національної фінансової кризи фонди громад Болгарії успішно підтримували свою фінансову стабільність. Понад те, розпочали впровадження нових оптимістичних фондрейзингових стратегій.

Рух фондів громад зародився у Болгарії понад 10 років тому, у 1997-98 рр. Саме тоді розпочали свою роботу так звані Відкриті Громадські Клуби, які до певної міри можна вважати прототипами сучасних фондів громад. За час, що пройшов відтоді, подібні інституції змогли подолати колосальний шлях. Сучасні фонди громад Болгарії мають повноцінне розуміння концепції Фонду Громади, є більш відкритими у своїй діяльності та орієнтованими на громаду, ніж будь-коли інакше.

Заохочуючи приватні та корпоративні пожертви на користь громади, болгарські фонди громад навчилися повноцінно використовувати місцеві ресурси для забезпечення своїх потреб. Це було нелегко, зважаючи на питомо болгарський контекст, який вимагає від фондів громад бути водночас переконливими, креативними та мужніми. “Якщо ми справді хочемо мати гарні стосунки з кожним, хто навіть потенційно може стати донором, ми повинні бути старанними, професійними та сильними”, – вважає виконавчий директор одного з болгарських фондів громад і експерти повністю поділяють таку думку.

Втім, з соціально-екологічної точки зору, обидва болгарські фонди громад перебувають на достатньо ранній стадії свого розвитку. Ці порівняно молоді організації є добре інтегрованим у свої громади та мають гарний рівень підтримки, порівняно з іншими ОГС, які сприймаються чужорідними елементами, оскільки підтримуються тільки міжнародними донорами або партнерами. Тож виклики, з якими тепер належить зіткнутися фондам громад, лежать у площині розбудови досягнутого успіху та, особливо, зміцнення свого лідерства у громаді.

Як вже зазначалося, контекст, з яким доводиться мати справу болгарським фондам громад, сам по собі є викликом для цих організацій – недостатній рівень економічного розвитку країни, низький відсоток середнього класу серед економічно активного населення створюють серйозні перешкоди для розвитку індивідуального донорства, яке є ключем до фінансової стабільності подібних фондів у всьому світі. До того ж, високий рівень соціального консерватизму в громадах, які дотримуються традиційних поглядів на світ, стикається з новими, сучасними викликами та трендами в культурі, бізнесі та суспільстві в цілому. Вирішити цю дилему, та залучити усіх членів свої громади до роботи фонду  та стати справжнім лідером громади – завдання не з легких, однак, розв’язати його доконче необхідно.

Експерти озвучили важливе застереження стосовно політики залучення коштів фондів громад Болгарії. Не дивлячись на безумовний фондрейзинговий успіх фондів, наявна тенденція, яка обмежує потенціал локальних донорів стосовно вирішення усього комплексу місцевих проблем громади. Фонди громад все ще сприймають локальний фондрейзинг як виклик, а тому намагаються зробити все, щоб стосунки з вже існуючим донором були якнайкращими, прагнучи в такий спосіб досягти життєспроможності. Це накладає на грантовий процес більше обмежень, ніж потрібно, адже сам процес фінансової пожертви містить у собі достатній потенціал трансформації розуміння донорами дійсних потреб громади.

Ключовий висновок, до якого дійшли експерти після моніторингових візитів, полягає в тому, що на теперішньому етапі розвитку болгарські фонди громад потребують тільки трохи допомоги, аби з “агентів підтримки” перетворитися на повноцінних “агентів змін”. Серед заходів, що могли б сприяти такому перетворенню, були названі, зокрема, постійний моніторинг грантових програм та оцінка довгострокових результатів їх впровадження, рівноцінна орієнтація цих програм як на задоволення потреб маргіналізованих соціальних груп громади, так і на соціальні інновації. Експерти закликали приділити окрему увагу переорієнтації донорів від очікування негайних, безпосередніх результатів свого жертвування до сприяння ними довготривалим прогресивним соціальним перетворенням в громаді.

Фонди громад Болгарії ще довго можуть залишатися в ролі організацій, які надають фінансову підтримку організаціям, ініціативам та жителям громади, однак вони повинні бути свідомі тих змін, яких прагнуть та робити усе, аби їх так само усвідомлювали ті, кому надається підтримка. Якщо фонд зможе дивитися на свою громаду не тільки очима потенційного донора або отримувача допомоги, а матиме довіру побачити її відсторонено, а потім ще й сформулювати це у своїй грантовій стратегії, то такий фонд зможе добитися кращого результату, одночасно знизивши рівень своїх затрат.

Ще одне важливе завдання, яке стоїть перед болгарськими фондами громад – залучити до спільної роботи якомога більшу кількість членів місцевої громади (впливових осіб, представників влади, бізнесу, Церкви, інших ОГС тощо). Цього можна добитися шляхом створення нових дискусійних майданчиків, пропонування цікавих перспективних проектів, спільних креативних програм тощо.

“Чим більше довіри від громади отримає фонд громади, тим менш залежним від зовнішньої підтримки він стане” – універсальне правило, що його повинні взяти на озброєння фонди громад у цілому світі, вважають експерти. В свою чергу, фонди громад, які бажають стати дійсно впливовими у своїх громадах, мусять з великою обережністю ставитися до розподілу сил у громаді, особливо, що стосується недопущення до активної участі в роботі фонду маргіналізованих осіб чи груп, зважаючи на прихований потенціал їхньої філантропічної активності. Ставати на бік влади, проте, є чи не більшим прорахунком! Питання розподілу повноважень може збурити чималий опір серед представників місцевої політичної, адміністративної та бізнесової еліти – тих, хто забезпечує чималу кількість пожертв та є джерелом стабільності для фонду. Адекватна поведінка фонду громади в такому разі повинна будуватися на униканні конфронтацій та створенні відкритих, публічних дискусійних майданчиків для обговорення дражливих питань на засадах рівноправності та справедливості.

Як відомо, соціальні інновації можуть означати різні речі в різних умовах. В умовах болгарської ментальності, інноваційна місцева філантропія ставить перед донорами вимогу піднятися на щабель вище над традиційним уявленнями про допомогу. Наразі ж традиційно високим рівнем підтримки користуються потреби дітей, муніципальних шкіл та дитячих садочків, які так чи інакше були б вирішені за рахунок державної підтримки або місцевого бюджету. Гранти отримують існуючі організації та ініціативи, замість того, щоб спонукати до життя нові. Кошти виділяються для допомоги місцевій владі у вирішенні проблем громади, замість того, щоб фінансувати ініціативи, які могли б боротися за покращення якості роботи місцевих чиновників та підвищення  ними рівня своєї відповідальності. Таких прикладів можна наводити багато. Очевидно, що все це ставить перед фондами громад Болгарії завдання змінити роботу своїх грантових програм таким чином, щоб зініціювати справжню перебудову культури індивідуальної та корпоративної філантропії на місцевому рівні. В свою чергу, такий процес поступово трансформує фонд громади у рушійну силу докорінної перебудови усієї громади в цілому.

Ознайомитися з “WINGS Community Foundation Global Status Report 2010: БОЛГАРІЯ” ви можете тут.